AFVAL PREVENTIE

AFVAL PREVENTIE

Foto

Het resultaat van onderzoek op maat voor afval- en kostenbesparingen.
We inventariseren samen met u de situatie en betrekken medewerkers voor het aandragen van kansrijke maatregelen. Het Afvalpreventieonderzoek is erop gericht een duidelijke stap te maken richting milieuzorg en acties voor continue verbetering en structurele besparingen.


Voor wie is het interessant?
Een Afvalpreventieplan is interessant voor u als u per jaar meer dan 2.500 kg gevaarlijk afval heeft of meer dan 25 ton bedrijfsafval.

Wat is afval
Afval is het begrip voor stoffen, materialen en/of producten waarvan de eigenaar van plan is zich ervan te ontdoen. Andere benamingen voor afval zijn afvalmateriaal, afvalproduct en afvalstof. De eigenaar van kan zich ontdoen van de afvalstof door deze weg te gooien. Letterlijk weggooien is doorgaans wettelijk niet toegestaan, tenzij dit gebeurt in een afvalbak. Het afval dient door een erkende afvalinzamelaar te worden opgehaald. Deze afvalinzamelaar zal afhankelijk van de eigenschappen en herkomst van het afval een verwerkingsmethode kiezen. In tegenstelling tot vroeger wordt nog maar een klein deel gestort op een stortplaats.

Storten van afval
Het storten van afval en daarna afsluiten van de ontstane vuilnishoop was gedurende een groot deel van de 20e eeuw de belangrijkste methode om van huisvuil en ander afval af te komen. Meer recent worden steeds grotere gedeelten van het afval hergebruikt, en de rest in afvalverbrandingsinstallaties onder zeer gecontroleerde omstandigheden verbrand, waarbij eventueel elektriciteit gewonnen wordt.

Toch blijft het noodzakelijk om bepaalde materialen te storten. Zo worden niet brandbaar restafval zoals asbest, sterk vervuilde grond en ook de asresten van de vuilverbranding onder gecontroleerde omstandigheden gestort op stortplaatsen. Onder en boven het afval komen diverse lagen bentoniet (kleisoort) en folie om uitstroom van vervuild (regen) water tegen te gaan. In West-Europa zijn ongeveer 150.000 voormalige stortplaatsen.

Een vuilnishoop moet niet worden verward met een composthoop, waar composteerbaar afval wordt gestort om daarna te worden hergebruikt. In Nederland liggen 3.800 voormalige (gesloten) stortplaatsen. Vuilstortplaatsen zijn ongewenste bedrijfsactiviteiten. Daardoor liggen de meeste (actieve) vuilstortplaatsen in het landelijk gebied.

Gecontroleerd en ongecontroleerd storten
Bij gecontroleerd storten ziet de overheid er op toe dat er op de juiste manier materialen op een stortplaats worden gestort. De controle richt zich voornamelijk op het type materiaal, de hoeveelheid materiaal en de herkomst van de materialen.

Bij ongecontroleerd storten kan het gaan om illegale stortingen op een officiële stortplaats, het storten op een illegale stortplaats of storten in het landelijk gebied. Hierbij bestaat het risico op vervuiling.

Sluiten en herontwikkelen van stortplaatsen
Als een stortplaats vol is of vanwege een planologische beslissing gesloten wordt, moet hij worden afgesloten. Boven op de ontstane berg komt eerst een afdeklaag, welke vervolgens met een leeflaag wordt bedekt. Voordat er de voormalige stortplaats een andere bestemming kan krijgen moet hij vaak nog inklinken. Uit sommige oude stortplaatsen wordt biogas gewonnen, ook wel stortgas genoemd. Na verloop van tijd neemt de hoeveelheid vocht in de stort af waardoor ook de productie van gas terugloopt. Een oude stortplaats is een risico voor oppervlakte en grondwater. Als een stortplaatst niet op de juiste manier is afgesloten kunnen er verontreinigingen optreden.

Afhankelijk van de locatie van de vuilstort kan er een alternatieve bestemming gezocht worden voor een vuilstort. Vaak krijgt zo’n gebied een recreatieve bestemming zoals een park, golfbaan of amfitheater. In Nederland loopt er ook een experiment om een kantoorgebouw op een afgewerkt deel van een stortplaats te bouwen. Op de vuilstort van vuilstortlocatie “De Reeven” te Azewijn zijn 3500 zonnepanelen geplaatst.

Scheiden van afval
Doordat de prijs van grondstoffen omhoog is gegaan zijn er plaatselijk plannen om vuilnishopen te openen en de aanwezige stoffen te gaan terugwinnen, ook wel urban mining of afvalmining genoemd. Hierbij wordt de vuilstort heropend en door middel van scheidingstechnieken verschillende materialen uit de vuilstort gehaald. In veel delen van de wereld wonen mensen bij of op een vuilnisbelt en halen goederen uit het vuil om in hun levensonderhoud te voorzien.

Toename afval
Sinds de industriële revolutie is de hoeveelheid en diversiteit van het afval enorm toegenomen. Daarnaast nam het aandeel schadelijk tot zeer schadelijke stoffen flink toe. Doordat afval ongecontroleerd werd gedumpt en op verlaten plekken werd verbrand, nam de impact op het milieu toe en de gevolgen hiervan werden voor mens en natuur steeds meer merkbaar. In de jaren 70 van de 20e eeuw kwam er een kentering in het beleid. Door de toenemende milieu-impact en het toegenomen bewustzijn van de schaarste van grondstoffen werd enerzijds het afvalbeleid gericht op bescherming van het milieu en anderzijds gericht op hergebruik.

Share this post

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

twee × een =


Wilt u graag persoonlijk advies klik dan hier.